Condicions d’ús i venda

Objecte de les condicions d’ús i venda:  

Les condicions d’ús i venda dels serveis oferts per KAYAK CAMPO SLU en activitats de turisme actiu i esports d’aventura es recullen en el portal web de l’empresa https://www.kayakcampo.com.  

A través del seu lloc web, KAYAK CAMPO SLU proporciona informació sobre els seus productes i ofereix la possibilitat d’adquisició d’algun dels productes del catàleg. A causa del contingut i la finalitat de la web, les persones o usuaris que vulguin beneficiar-se dels seus serveis han de comptar amb la condició de “client”, la qual s’adquireix emplenant la “fitxa de client” i acceptant les presents condicions d’ús (avís legal, política de privacitat i clàusula de protecció de dades) i venda. (que passa amb la *info proporcionada d’activitats de col·laboradors)  

Des de la confirmació de la reserva, el client assumirà de manera expressa la totalitat de les presents condicions generals. En el cas que una persona inscrigui a una altra/s, assumeix en el seu/s nomeni/s totes i cadascuna d’aquestes condicions generals.  

Assumpció del risc:  

En tota activitat de turisme actiu i esports d’aventura existeix un risc potencial derivat de la seva pròpia naturalesa i d’això són coneixedors les persones que contracten els serveis de KAYAK CAMPO SLU, ja que l’empresa els ha informat prèviament.  

Els guies i tècnics compten amb la preparació i experiència adequada a l’activitat que desenvolupen. Els usuaris o participants de l’activitat han de seguir les seves instruccions i directrius, perquè d’això, depèn en gran manera, la seguretat de l’activitat.  

Canvis totals o parcials en l’activitat:  

Les activitats ofertes estan subjectes a les condicions del mitjà (meteorològiques, climatològiques, hidrològiques, etc.) en què es desenvolupen i de les persones que participen (estat físic, problemes físics, etc.), per la qual cosa poden sofrir canvis totals o parcials abans o fins i tot durant l’activitat.  

En cas d’anul·lació per part de KAYAK CAMPO SLU per motius justificats, el client tindrà dret a l’ajornament, a la substitució per una altra activitat de la seva conformitat o a la devolució de l’import abonat.  

En el supòsit que el client per voluntat pròpia, per no tenir suficient forma física, per no estar en condicions òptimes per al desenvolupament de l’activitat, no pugui realitzar l’activitat programada, no es retornarà, en cap cas els diners que hagués pagat en contractar el servei.  

Obligació d’informar sobre la salut o l’estat personal:  

El client té l’obligació d’informar abans de l’activitat, sobre possibles estats de gestació, requereix medicació específica, *paraplejías, malalties cardiovasculars o presenta algun risc de salut que pugui afectar el desenvolupament normal del programa, així com si ha estat intervingut quirúrgicament durant l’últim any.  

Així mateix, es compromet a no estar sota els efectes de l’alcohol, drogues i/o estupefaents, així com qualsevol altra medicació que pugui incidir en la seva capacitat de reacció.  

Per a participar en les activitats és imprescindible complir amb els requisits de cada activitat. En la fitxa tècnica de cada activitat s’especifica els requisits i edats mínimes necessàries per a participar.  

En tot cas, i especialment per a les activitats de nivell avançat, KAYAK CAMPO SLU podrà optar per realitzar una prova prèvia i es reserva el dret d’admissió.  

El client està en obligació d’atendre sempre les instruccions dels guies i monitors, i respectar en tot moment el medi ambient i a la resta de components de l’activitat. En el cas contrari, l’empresa es reserva el dret d’admissió sense opció a devolucions de qualsevol client que no compleixi amb les normes de prevenció per al desenvolupament de l’activitat i de les normes higienicosanitàries requerides derivades del risc de contagi de la COVID-19 o qualsevol altra que les autoritats competents poguessin acordar.  

Fitxa de clients i acceptació de les condicions:  

El client té obligació d’emplenar i signar la fitxa de clients i condicions, abans de la realització de la/s activitat/és. En el cas de menors d’edat que no posseeixin DNI, figurarà la localitat en la qual habitin amb els seus pares o representants legals o el DNI d’aquests. La signatura de les condicions es considerarà un consentiment informat del client.  

Els menors d’edat hauran de comptar amb autorització o estar acompanyats per una persona responsable.  

En cas que el client vaig actuar en representació d’un col·lectiu es compromet a remetre la informació del consentiment informat i de les condicions de contractació als seus representats.  

El client accepta el risc intrínsec derivades de les activitats i especialment de les mesures preses per a la prevenció del risc de contagi per COVID-19 i, per tant, de les exigències i requeriments físics, tècnics i psicològics que s’han de complir per a la realització d’aquestes.  

Contractació dels serveis:  

• L’objecte del contracte entre KAYAK CAMPO SLU i el client, són les activitats de turisme actiu i esports d’aventura ofertes en la seva pàgina web. L’empresa guia i presta material al client per al desenvolupament de l’activitat i aquest paga un preu per aquest servei.  

• El compromís de KAYAK CAMPO SLU comença amb l’activitat contractada, per la qual cosa és responsabilitat del client el seu transport fins a les instal·lacions o fins al lloc d’inici de l’activitat, en el seu cas.  

El contracte i la responsabilitat de KAYAK CAMPO SLU afecten exclusivament el treball directe dels seus tècnics i a l’organització de l’activitat. Qualsevol activitat subcontractada per KAYAK CAMPO SLU a una altra empresa, serà responsabilitat d’aquesta última qualsevol incidència durant la realització d’aquesta.  

• Els preus publicitats fan referència a la tarifa per persona i inclouen els serveis directes oferts per KAYAK CAMPO SLU amb IVA inclòs, per al grup mínim indicat.  

El pagament del preu pel client es podrà realitzar en efectiu, targeta de crèdit o dèbit, transferència o utilitzant plataformes de pagament, ja siguin pròpies o alienes (*bizum, etc).  

• Tret que s’expressi literalment el contrari, la contractació dels serveis externs (allotjament, transport,…) serà a càrrec del client, si bé per a  

facilitar aquests serveis, a vegades poden ser facilitada informació per KAYAK CAMPO SLU.  

• En el preu està inclòs el material necessari, tant individual com col·lectiu. En cada fitxa tècnica s’especifica l’equipament necessari per a cada activitat i programa.  

• Per a confirmar una reserva, el client haurà d’abonar almenys el 50% de l’import total de l’activitat. La reserva no es considera vàlida fins que no s’hagi fet efectiu aquesta bestreta. En programes o activitats que per les seves característiques es trobi la necessitat de modificar aquests percentatges o condicions es farà constar en la seva respectiva reserva o programa. La quantitat restant s’abonarà, abans del començament de l’activitat, en el cas d’activitats que el seu punt de trobada no sigui en les instal·lacions de KAYAK CAMPO s’adobarà 24 hores abans del començament de l’activitat.  

Per a canvis en la reserva, s’haurà d’avisar amb un mínim de 72 hores, en el cas de ser avisats amb menys temps, no garantim la possibilitat de modificar la reserva per qüestions de disponibilitat.  

• El client podrà desistir dels serveis sol·licitats o contractats, tenint dret a la devolució de les quantitats abonades, però haurà d’indemnitzar a KAYAK CAMPO SLU en les quanties i condicions que a continuació s’indiquen:  

– Abonarà les despeses de gestió, els d’anul·lació si n’hi ha, i una penalització consistent en:  

-25% de l’import total de la reserva, si el desistiment es produeix entre 15 dies i menys de 30 dies anteriors a l’activitat  

-50% entre els dies 4 i 15 anteriors a l’activitat  

-100% dins dels 3 dies anteriors a la sortida.  

– L’anul·lació el mateix dia de la realització d’activitat o la no presentació en la data i hora indicada per KAYAK CAMPO SLU implicarà l’obligació per part del client del pagament de l’import total de la reserva.  

– Només en cas de malaltia o força major, es retornarà la totalitat de l’import abonat a la persona afectada, prèvia presentació de l’informe corresponent.  

Assegurances:  

En el preu dels programes i activitats està inclòs l’assegurança d’assistència amb cobertures en casos d’accidents. Els serveis de lloguer de material i equipament (sense guia), no compten amb la cobertura de l’assegurança d’assistència.  

Assegurança d’Accidents: Pòlissa Núm. 20180820365155 contractada amb Entitat Asseguradora SURNE.  

Així mateix KAYAK CAMPO SLU compta amb la corresponent Pòlissa de Responsabilitat Civil davant tercers dotada de les cobertures i quantitats exigides pels decrets reguladors del sector.  

Assegurança de Responsabilitat Civil: Pòlissa Núm. 1200060449 contractada amb l’Entitat Asseguradora BERKLEY.  

Fotografies durant l’activitat:  

KAYAK CAMPO SLU es reserva el dret de prendre fotografies, filmar o gravar qualsevol activitat o part d’aquesta i a utilitzar els resultats d’aquests per a fins promocionals. En registrar-se els participants de l’activitat permeten que la seva imatge aparegui en mitjans publicitaris. Els integrants que prefereixin que la seva imatge i/o veu no sigui utilitzada per a aquest fi, haurà de notificar-lo abans de l’activitat.  

Protecció de Dades:  

KAYAK CAMPO SLU emmagatzema les seves dades personals i de contacte, per a contestar a les peticions d’informació que ens realitza i informar-lo de les nostres activitats i serveis, en els termes fixats en la nostra Política de privacitat i Cookies.  

Pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant una sol·licitud acompanyada d’una fotocòpia del seu DNI, per mitjà d’aquest formulari web o a través del correu electrònic a info@kayakcampo.com  

Fulls de reclamació:  

KAYAK CAMPO SLU té fulls de reclamació a la disposició del client en l’oficina oberta al públic en Camp (Osca).  

Modificacions de les condicions d’ús i de venda:  

KAYAK CAMPO SLU es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment, la presentació i configuració del lloc web, així com les presents Condicions Generals. Per això, KAYAK CAMPO SLU recomana al Client llegir-les atentament cada vegada que accedeixi al lloc web.  

Els clients i usuaris sempre disposaran d’aquestes Condicions d’Ús en un lloc visible, lliurement accessible per a quantes consultes vulgui realitzar. En qualsevol cas, l’acceptació de les Condicions d’Ús serà un pas previ i indispensable a la contractació de qualsevol activitat disponible a través del lloc web.